Disclaimer

Disclaimer

web content disclaimer

1. ALGEMEEN

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle websites van het domein http://www.jekino.be. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Deze website is eigendom van Jekino, Paviljoenstraat 3, 1030 Brussel en wordt beheerd door onze webmaster. Voor verdere informatie rond deze gebruiksvoorwaarden, onze algemene verkoopsvoorwaarden en onze privacy policy, kan u een steeds een e-mail sturen naar webmaster@jekino.be .

Voor meer algemene informatie kan u ook steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie , Waterloolaan 115 - B 1000 Brussel of via de website http://www.privacycommission.be

2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECTEN

De teksten, tekeningen, muziekfragmenten, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten, toebehorend aan en eigendom zijn en blijvend van Jekino en hun informatieleveranciers.

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Jekino de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen en/of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

2.1. Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er ondermeer toe :

  • de informatie niet wederrechtelijk te gebruiken
  • geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt
  • de website niet te gebruiken voor transmissie of het posten van computervirussen, trojaanse paarden, spam en alle andere elektronische vormen van datacommunicatie met het oog op beschadiging en/of vernietiging van de website en de door haar verstrekte gegevens
  • de website niet voor transmissie of het posten van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen en/of een bedreigend karakter
  • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom
  • de website niet te gebruiken voor het posten van en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijk schriftelijke toestemming aan Jekino te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

2.2. Persoonsgegevens

Jekino verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een inschrijvingsformulier via de website www.jekino.be, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Jekino toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail per post. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U kunt uw aanvraag tot inzage en/of correctie of verzet richten tot info@jekino.be.

2.3. Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde "cookies" op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons om onze website beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers aan onze website.

Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of de helpfunctie van uw internetbrowser voor verdere uitleg. Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de website instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de website.

3. AANSPRAKELIJKHEID

3.1. Informatie op de website onder URL www.jekino.be

De informatie, software, producten en diensten en alle andere vormen van content die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten.

Jekino, de door haar aangestelde personen en/of de organisatoren van het filmfestival MakingMovies staan niet in voor de geschiktheid van de informatie.

Verder kan Jekino niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten, eventuele onderbrekingen of storingen van welke aard ook, controle, onderhoud, technische problemen en/of mogelijke overbelasting op en aan de website www.jekino.be.

De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Jekino is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen en bugs, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

De hierboven vermelde omstandigheden kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële noch andere vorm van vergoeding of tegenprestaties.

Jekino behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

3.2. Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Deze hyperlinks worden puur informatief aangeboden.

Jekino heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. De opname van hyperlinks naar deze externe websites betekend niet dat Jekino de inhoud van deze websites goedkeurt en impliceert geen enkele samenwerking tussen Jekino en de uitbaters van de vermelde websites. De gebruiker dient er bovendien de nodige voorzorgen te nemen dat zaken die door hem/haar worden geselecteerd of worden gebruikt, geen destructieve elementen zoals virussen ed. bevatten.

3.3. Adviezen via de website

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Jekino hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

3.4. Links naar de websites van het domein jekino.be

Het aanleggen van hyperlinks naar de website www.jekino.be en subsites (makingmovies.jekino.be, prijsvandejeugd.jekino.be, webwinkel.jekino.be) is toegestaan. Het gebruik van deze website in websites of elementen van websites van derden bijvoorbeeld door in-line linking, framing, deep-linking of op enige andere manier is echter verboden. Wenst u dit wel uit te voeren dient u hiervoor schriftelijk toestemming aan te vragen en te verkrijgen vanuit Jekino.

3.5. Paswoorden en beveiligde delen van de website Jekino.be

U heeft een paswoord nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de site. De betreding van deze onderdelen zonder uw toegezonden username en confidentieel paswoord is ten strengste verboden.

Indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen, dient dit paswoord vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. U dient Jekino onmiddellijk in te lichten indien één van uw paswoorden ter kennis komt van anderen dan uzelf, of indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen van een partij verschillend van Jekino.

Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw paswoord zal worden geacht door u te zijn verricht. Indien Jekino reden heeft om te geloven dat de veiligheid van de site in gevaar is, kan Jekino het paswoord wijzigen en/of schrappen (onverminderd al haar overige rechten en verhalen).

Na registratie en inloggen kan een gebruiker de PRO-zone betreden, waar hoge resolutiebeelden en lesmappen van onze films te downloaden zijn. Deze materialen zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet vermenigvuldigd, gekopiëerd of verhandeld worden.

3.6. Jekino Webwinkel (op het subdomein http://webwinkel.jekino.be)

Jekino Webwinkel is de online shop van Jekino Distributie. De huidige webshop is gebouwd met Prestashop open-source software en bevat de meeste van onze films op DVD (PAL). Betalen kan via overschrijving of online via Paypal, VISA of Mastercard. Overschrijven doet u op rekeningnummer IBAN BE97 7364 0233 5149 van Jekino Distributie (BIC KREDBEBB). Uw bestelling wordt dan verzonden zo gauw het geld is gestort en wordt onder normale omstandigheden binnen de 5 werkdagen via B-post geleverd. Indien U niet online kunt inloggen of afrekenen, neem dan telefonisch contact op met ons op tel. 02/242.54.09

De verzendingskosten in België zijn inbegrepen in de getoonde prijzen. Bij de afhandeling van de bestelling worden dus geen extra kosten in het totaal opgenomen, tenzij voor adressen buiten het Belgische grondgebied. De online verkoop van dvd is vrijgesteld van herroepingsrecht (art 47.4 Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (BS 12.04.2010) - zie ook art 45.6).
Indien u echter een fout of defect product krijgt toegestuurd, neem dan zo snel mogelijk contact op met Jekino Distributie (tel. 02/242.54.09) of via mail naar winkel@jekino.be. U kan dan het product retourneren binnen de 14 dagen en wij zullen u zo snel mogelijk een correct exemplaar terugsturen.
Jekino Webwinkel is een online verkoopdienst van Jekino Distributie (ondernemingsnr. 0433-909-605), Paviljoenstraat 3, 1030 Brussel. Tel.nr. 02/242.54.09, Fax 02/242.74.27, E-mail winkel@jekino.be.

4. TOEPASSELIJKE WETGEVING & BEVOEGDE RECHTBANKEN

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.